Cuộc họp bán hàng của Sunkon 2021

  • news-img

Sunkon đã tổ chức hội nghị công tác tiếp thị năm 2021 tại trụ sở công ty vào ngày 2 tháng 3 năm 2021. Lãnh đạo công ty và quản lý khu vực đã tham dự cuộc họp.
Trong cuộc họp bán hàng này, chúng tôi đã tổng kết công tác tiếp thị vào năm 2020, đồng thời lập kế hoạch hoạt động tiếp thị và triển khai công việc chính cho bộ phận bán hàng vào năm 2021. Thúc đẩy đáng kể tinh thần của đội tiếp thị, nâng cao ý thức tôn vinh và sự gắn kết của nhóm.